Goodbye

Goodbye In-N-Out. Goodbye Tito’s Tacos. Goodbye Paco’s Tacos Cantina. Goodbye Benito’s. Goodbye Rickey’s Fish Tacos. Goodbye Olvera Street. Goodbye Spitz’s. Goodbye Kogi Truck. Goodbye Fatburger. Goodbye Griffith Observatory. Goodbye Gladstone’s. Goodbye Buddha’s Belly. Goodbye Langer’s. Goodbye Canter’s. Goodbye Paradise Cove. Goodbye Wacko/Soap Plant. Goodbye stuff in my storage unit. Goodbye LACMA Rock. Goodbye LACMA Lights. […]